OBSAH KNIHY - ŽIVOT PŘESVATÉ PANNY MARIE (Klement Brentano)


O PŘEDCÍCH PŘESVATÉ PANNY MARIE

I. Rorate coeli
II. Předkové svaté Anny. Esenové
III. Narození Marie Panny přislíbeno
IV. Joachimova oběť v chrámě
V. Joachimovi dostane se požehnání z Archy Úmluvy
VI. Joachim a Anna se potkají pod Zlatou branou

NEPOSKVRNĚNÉHO POČETÍ PŘEDOBRAZY A OSLAVA

I. Bůh ukazuje andělům obnovení lidského pokolení
II. Předobraz Marie Panny v Egyptě před Eliášem
III. Eliáš vidí předobraz přesvaté Panny
IV. Jak byla Maria předobrazena v Egyptě a zvěstována zbožným pohanům
V. Tobiáš předobrazem příchodu spásy
VI. Rodokmen Mesiášův
VII. Svatá matka Anna se zjevuje ctihodné sestře Emmerichové
VIII. Církev vítězná slaví svátek Početí Marie Panny
IX. Svatá Panna vypravuje tajemství svého života
X. Ve svátek Neposkvrněného Početí na rozličných místech
XI. Svatí Tři Králové oslavující Početí Marie Panny
XII. K dějinám svátku Neposkvrněného Početí Panny Marie

NAROZENÍ PŘESVATÉ PANNY MARIE

I. Narození Panny Marie
II. Návštěvy novorozeňátku Marii
III. Dítěti bylo dáno jméno Maria
IV. Proč byl zaveden svátek Narození Panny Marie
V. O modlitbě na Narození Marie Panny

OBĚTOVÁNÍ PŘESVATÉ PANNY MARIE

I. Přípravy v domě svaté Anny
II. Odchod Mariin z otcovského domu
III. Cestou do chrámu
IV. Příchod do Jerusalema. Město a chrám
V. Marie do chrámu uvedena a Bohu zaslíbena

PŘED ZVĚSTOVÁNÍM

I. Z mládí svatého Josefa
II. Jan přislíben Zachariášovi
III. Zasnoubení svaté Panny s Josefem
IV. O svatbě a svatebním rouše Marie a Josefa
V. Přesvatá Panna v Nazaretě

ZVĚSTOVÁNÍ PŘESVATÉ PANNY MARIE

I. Slovo tělem učiněno jest

NAVŠTÍVENÍ PŘESVATÉ PANNY MARIE

I. Maria a Josef putují k Alžbětě
II. Maria a Josef u Alžběty. Magnificat
III. Maria se vrací do Nazareta. Josef napomenut Andělem

NAROZENÍ SPASITELOVO

I. Přesvatá Panna se chystá na narození Kristovo
II. Anděl zvěstuje Josefovi, aby s Marii putoval do Betlema
III. Svatý Josef a Maria Panna na cestě
IV. Nebylo místa v hospodě
V. Jeskyně Narození
VI. Pohřební jeskyně Marahy, chůvy Abrahamovy, zvaná též jeskyně Kojících
VII. Svatá Rodina v jeskyni Narození
VIII. Narození Ježíše Krista
IX. Gloria in excelsis. Příroda jásá. Andělé se zjevují pastýřům
X. Narození Kristovo zvěstuje se světu
XI. Kdy se narodil Kristus Pán
XII. Pastýři u Jesliček
XIII. Návštěvy u Jesliček
XIV. Slavnost obřízky
XV. Alžběta návštěvou u svaté Panny

SVATÍ TŘI KRÁLOVÉ

I. Svatí Tři Králové spatří hvězdu a vydají se na cestu
II. Sv. Tři Králové se sejdou. Jejich jména a vlast
III. Noční pochod svatých Tří Králů a jejich příchod ke králi Kausurskému
IV. V Betlémě. Přesvatá Panna tuší příchod sv. Tří Králů. Slavnost Posvěcení chrámu
V. Svatí Tři Králové v Manatheji. Jejich předkové v Egyptě. Kdy byla předpověděna hvězda?
VI. Betlem. Svatá Anna návštěvou u přesvaté Panny
VII. Svatí Tři Králové přibudou do Jerusalema
VIII. Svatí Tři Králové a Herodes
IX. Svatí Tři Králové v Betlémě
X. Svatí Tři Králové se rozloučí se svatou Rodinou a uprchnou
XI. Nesnáze svaté Rodiny
XII. Sv. Rodina se chystá k odchodu

OČIŠŤOVÁNÍ PŘESVATÉ PANNY V CHRÁMĚ

I. Ježíšek ve chrámě obětován
II. Smrt Simeonova
III. Svatá Rodina v Nazaretě
IV. Hromnice

ÚTĚK DO EGYPTA

I. Herodes osnuje povraždění neviňátek
II. Anděl se zjevuje ve snách Josefovi
III. První dni na cestě
IV. Cesta Judskem
V. Svatá rodina mezi loupežníky
VI. Svatá Rodina přichází pouští do Egypta
VII. Svatá Rodina v Heliopoli
VIII. Povraždění neviňátek
IX. Svatá Rodina v Matareji
X. Zachariáš, Alžběta a Jan
XI. Studně Mariina v Matareji. Zpráva o smrti Herodově
XII. O Jobovi, jeho osudech a jeho pětiletém pobytu u studně v Matareji
XIII. Abrahamovy osudy v Egyptě
XIV. Návrat svaté Rodiny z Egypta

NĚKOLIK OBRAZŮ Z DALŠÍHO ŽIVOTA P. MARIE

I. Svatá Rodina v Nazaretě
II. Dvanáctiletý Ježíš v chrámě
III. Smrt svatého Josefa
IV. Panna Maria za veřejného působení Ježíšova

ÚČAST PANNY MARIE NA UMUČENÍ A OSLAVENÍ PÁNĚ

I. Na Zelený čtvrtek
II. Na Velký pátek
III. Cestou křížovou
IV. Na Golgotě
V. Ježíš byl sňat s kříže a pohřben
VI. Bílá sobota
VII. Slavné ráno
VIII. Svatá Panna a apoštolové
IX. Nanebevstoupení Páně a seslání Ducha Svatého

POSLEDNÍ LÉTA POZEMSKÉHO ŽIVOTA PANNY MARIE

I. Přesvatá Panna se usadí se svatým Janem u Efesu
II. Život přesvaté Panny v Efesu
III. Cesta Mariina do Jerusalema a její onemocnění. O jejím domnělém hrobě v Jerusalemě
IV. Přesvatá Panna na smrtelném loži
V. Jak a odkud byli povoláni apoštolové k smrtelnému lůžku Mariinu
VI. Svatá Panna žehná apoštoly a přátely, loučí se s nimi a umírá
VII. Pohřeb přesvaté Panny a její nanebevzetí
VIII. Svatý Tomáš s apoštoly u hrobu přesvaté Panny

DOSLOV PŘEKLADATELŮV


Zpět do sekce knihy (klikni zde) - tady jsou všechny knihy hezky pohromadě. Nejsou zde za účelem dalšího hromadného šíření, jedná se pouze o kopie pro soukromé studijní účely.