OBSAH KNIHY - ŽIVOT A HOŘKÉ UMUČENÍ PÁNA NAŠEHO JEŽÍŠE KRISTA díl IV. (A.K. Emmerichová)


Od druhého obrácení Magdalény, která znovu upadla do hříchu, až po předání klíčů Petrovi

          1. Ježíš učí v Azanotu. Obrácení Magdalény, která znovu upadne do hříchu
          2. Ježíš v Gateferu, Kislothu a Nazaretu
          3. Ježíš na hoře učení u Táboru v Sunemu
          4. Stětí svatého Jana Křtitele
          5. Ježíš v Thamat-Sílo a Antipatridě
          6. Ježíš v Betoronu a Betánii
          7. Ježíš v Jutě. Oznamuje smrt Jana Křtitele
          8. Odnesení a pohřbení svatého Jana
          9. Ježíš v Betánii a Jeruzalémě. Uzdravení muže, který byl již třicet osm let nemocen
          10. Ježíš propouští vězně v Thirze
          11. Ježíš v Kafarnau a okolí
          12. Nasycení pěti tisíc
          13. Ježíš kráčí po jezeře
          14. Ježíš učí o chlebu života
          15. Ježíš v Damnu a Ornitopoli
          16. Syrofeničanka
          17. Ježíš v Gessuru a Nobahu. Oslava svátku Purim
          18. Ježíš v Regabě a Cesareji Filipově
          19. Ukončení horského kázání. Nasycení čtyř tisíc. Farizeové požadují znamení
          20. Petr přijímá klíče nebeského království

Od druhých Velikonoc až po návrat do Kypru

          1. Ježíš v Betánii a Jeruzalémě
          2. Velikonoční hostina v Lazarově domě
          3. Bohatý žrout a chudý Lazar
          4. Ježíš v Atarotu a Hadad-Rimmonu
          5. Ježíš v Kafarnau a okolí
          6. Ježíš učí na hoře u Gabary
          7. Ježíš putuje do končiny u Ornitopole a přeplouvá na Kypr
          8. Ježíš učí v Salamině
          9. Ježíš je pozván k římskému místodržiteli v Salamině
          10. Ježíš v domě Jonášova otce. Učení u křestního pramene
          11. Ježíš odchází do města Židů
          12. Modloslužebná kněžka Merkurie. Pohanští učenci
          13. Ježíš učí v Chytru
          14. Otcovský dům a rodina Barnabášova. Ježíš učí v okolí Chytru
          15. Ježíš ve městě Mallepa
          16. Ježíš učí před pohanskými filozofy a při židovských svatebních slavnostech
          17. Letnice. Ježíš učí o křtu
          Letnicová slavnost
          Vidění o projití Rudým mořem
          18. Ježíš koná v synagoze vážné kázání o trestech
          19. Ježíš jde k horníkům u Chytru
          20. Ježíš jde do Cerynie a navštěvuje Mnasonovy rodiče
          21. Odjezd z Kypru
          22. Ježíš jde z levitského města Misaelu při Tanachu, Naimu, Aranitu a Danae do Kafarnaa
          23. Příchod apoštolů a učedníků do Kafarnaa
          24. Ježíš učí před učedníky, kteří byli přijati jako poslední, o modlidbě a o osmi blahoslavenstvích

Lazarovo vzkříšení. Ježíš v zemi svatých Tří králů

          1. Ježíš v Betabaře a v Jerichu. Celník Zacheus
          2. Ježíš na cestě do Betánie. Lazarovo vzkříšení
          3. Ježíš nastupuje cestu do země svatých Tří králů
          4. Ježíš v Kedaru
          5. Ježíš jde do Sichar-Kedaru a učí o tajemství manželství
          Vzkříšení mrtvých
          6. Ježíš přichází do prvého stanového města služebníků hvězd
          Ježíš u jednoho pastýřského kmene
          Obdivuhodná koule
          Odstranění modloslužby
          Ježíš putuje do stanového města Králů
          7. Mensor doprovází Ježíše slavnostně do stanového zámku
          8. Ježíš ve chrámě Králů. Svátek objevení se hvězdy
          Příchod cizího kmenového náčelníka
          9. Ježíš opouští stanové měso Králů a přichází k Azariášovi, Mensorovu synovci, do tábora pastýřů v Atomu
          Zázračné uzdravení dvou nemocných žen
          10. Ježíš přichází do Sikdoru, Mozainu a Uru
          11. Ježíš přichází do Egypta, učí v Heliopoli a vrací se pouští zpět do Judska
          12. Ježíš v Sicharu, Efronu a Jerichu
          13. Ježíš putuje do Betánie


Zpět do sekce knihy (klikni zde) - tady jsou všechny knihy hezky pohromadě. Nejsou zde za účelem dalšího hromadného šíření, jedná se pouze o kopie pro soukromé studijní účely.