OBSAH KNIHY - ŽIVOT A HOŘKÉ UMUČENÍ PÁNA NAŠEHO JEŽÍŠE KRISTA díl I. (A.K. Emmerichová)


Tajemství starého zákona

1. Úvod

Stvoření

1. Pád andělů
2. Stvoření Země
3. Adam a Eva
4. Strom života a strom poznání

Prvotní hřích a jeho následky

1. Pád do hříchu
2. Přislíbení spásy
3. Vyhnání z ráje
4. Rodina Adamova
5. Kain, Boží děti, obrové
6. Noe a jeho potomci. Vůdce rodu Hom a Dsemšid
7. Stavba babylónské věže
8. Derketa
9. Semiramis
10. Melchisedech
11. Job
12. Abrahám
13. Melchisedechova oběť chleba a vína
14. Abrahám přijímá svátost Starého zákona
15. Jakub
16. Josef a Asenat
17. Archa úmluvy

Nejsvětější Panna

1. Předkové. Narození a sňatek svaté Anny
2. Svaté a Neposkvrněné početí Panny Marie
3. Předobrazy tajemství Neposkvrněného početí
4. Slavnostní obraz
5. Předvečer Mariina narození
6. Mariino narození
7. Dítě obdrží jméno Maria
8. Obětování Mariino
9. Cesta do Jeruzaléma
10. Vstup do Jeruzaléma
11. Mariin vstup do chrámu a její obětování
12. Pohled na zatvrzelost farizeů
13. Svatému Zachariášovi je přislíben Jan

Svaté vtělení

1. O svatbě Panny se svatým Josefem
2. Svatý dům v Nazaretě
3. Mariino zvěstování
4. Mariino navštívení
5. Slavnostní vidění
6. Příprava svaté Panny na Kristovo narození. Cesta do Betléma
7. Příchod do Betléma
8. Narození Jezulátka
9. Klanění pastýřů. Zbožné návštěvy přicházejí k jesličkám
10. Obřízka
11. Cesta svatých Tří králů do Betléma
12. Králové u Heroda
13. Králové přicházejí do Betléma
14. Druhý den Králů u jesliček. Jejich odchod
15. Návrat svaté Rodiny
16. Mariino očišťování
17. Slavnostní vidění
18. Smrt svatého Simeona
19. Návrat svaté Rodiny do Nazareta
20. Útěk do Egypta
21. Svatá Rodina u lupičů
22. Balšámová zahrada
23. Svatá rodina přichází do Heliopole
24. Zavraždění nevinných dětí
25. Svatá Rodina putuje do Matareje
26. Návrat svaté Rodiny z Egypta
27. Jan jako dítě a vyrůstá v pustině
28. Slavnostní vidění o Janu Křtiteli
29. Svatá rodina v Nazaretě. Dvanáctiletý hošík v jeruzalémském chrámě
30. Smrt svatého Josefa. Ježíš a Maria přicházejí do příbytku u Kafarnaa


Zpět do sekce knihy (klikni zde) - tady jsou všechny knihy hezky pohromadě. Nejsou zde za účelem dalšího hromadného šíření, jedná se pouze o kopie pro soukromé studijní účely.