OBSAH KNIHY - TAJEMNÁ SLOVA ZJEVENÍ A VIDĚNÍ SVATÉ BRIGITTY ŠVÉDSKÉ


Svatá Brigitta Švédská

Andělova řeč o vznešenosti blahoslavené Panny Marie

Zjevení svaté Brigitty o životě a utrpení Ježíše Krista a slavné matky jeho Panny Marie

          Hlava I. Stvoření a pád člověka; zaslíbení vykupitele
          Hlava II. Narození a dětství Marie. Její obětování v chrámě
          Hlava III. Zvěstování blahoslavené Marie
          Hlava IV. O navštívení blahoslavené Marie u Alžběty a o vespolném obcování Marie a Josefa až do Kristova narození
          Hlava V. O narození Ježíše Krista, o jeho obřezání, o klanění se pastýřův a tří svatých králův
          Hlava VI. O obřezání pacholíka Ježíše
          Hlava VII. O očišťování blahoslavené panny Marie
          Hlava VIII. O útěku pacholíka Ježíše do Egypta
          Hlava IX. O životě Ježíšově až do utrpení
          Hlava X. O Kristově křtu v Jordánu
          Hlava XI. Kterak Kristus káže v člověčenství. Po křtu osvítil svět, ukázav cesty do nebe
          Hlava XII. O jakosti postavy a o tělesné podobě pána našeho Ježíše Krista
          Hlava XIII. Kterak v Kristovi byly při smrti víra, naděje a láska dokonalé, a v nás ubohých jsou nedokonalé, a o krvavém potu, který prolil na hoře olivetské
          Hlava XIV. Kterak byl Kristus od Jidáše vydán a od židů lapen a jak se mu rouhali
          Hlava XV. Kterak jest Kristus nyní pokládán od nepravých křesťanů jako kdysi od židů za nejnectnějšího a nejnicotnějšího a proč dovoluje, aby se mu zlí lidé v této době rouhali
          Hlava XVI. Kterak byl Kristus bičován a odsouzen k smrti
          Hlava XVII. Kterak byl pán náš Ježíš Kristus, beránek bez poskvrny, za nás hříšníky na kříž přibit a umřel
          Hlava XVIII. Že každý člověk má cítiti bolest s pannou Marií, jejíž srdce bylo při smrti Kristově probodeno paterým kopím
          Hlava XIX. Kterak jest Kristus nyní ukrutněji křižován od svých nepřátel, totiž od špatných křesťanů, než byl ukřižován v člověčenství od židův
          Hlava XX. Jak byl Kristus s Kříže sňat a pochován
          Hlava XXI. Kristus učí všecky lidi příkladem svého utrpení zdržovati všecky údy od věcí nedovolených
          Hlava XXII. Zmrtvýchvstání pána našeho Ježíše Krista
          Hlava XXIII. O seslání Ducha svatého
          Hlava XXIV. Jak byla živa blahoslavená Panna po nanebevstoupení svého syna
          Hlava XXV. O smrti, pohřbu, nanebevzetí a oslavení blahoslavené Marie Panny
          Hlava XXVI. O slávě blahoslavené Panny Marie na nebi

Zjevení svaté Brigitty o andělích

O strážných andělích lidí

Zjevení svaté Brigitty o svatých

          O svatém Janu Křtiteli
          O svatých apoštolech
          O svatých apoštolech Petru a Pavlovi
          O svatém Janovi, apoštolu a evangelistovi
          O svatém Matoušovi, apoštolu a evangelistovi
          O svaté Maří Magdaleně
          O svatých Marii a Martě, které předobrazují život kontemplativní a činný
          Rovněž o činech života Martina
          O zřízení života řeholního
          O svatém Benediktovi
          O svatém Dominikovi
          O svatém Františkovi

Zjevení svaté Brigitty o soudu soukromém

          Soud duše, která má být zavržena
          Jiné vidění podobného soudu
          Soud duše, která se bude očišťovati
          Vidění soudu hrozícího člověku ještě živému


Zpět do sekce knihy (klikni zde) - tady jsou všechny knihy hezky pohromadě. Nejsou zde za účelem dalšího hromadného šíření, jedná se pouze o kopie pro soukromé studijní účely.